منوی اصلی - صفحه داخلی

هایدا

عکاسی از محصولات غذایی هایدا در سال 1394 انجام گرفت
در این میان محصولات شعبه غذای گرم هایدا معرفی و عکاسی گردید