منوی اصلی - صفحه داخلی

شرکت ایران‌ترانسفو

ابعاد :A4طراحی : گروه طراحان تارکصحافی : منگنه مفتول
تعداد صفحات : 12 صفحهنوع چاپ : افست 4 رنگ اختصاصیتیراژ : 1000 نسخه
جنس کاغذ : 200 گرم گلاسهروکش : سلفون ماتتجدید چاپ : -

طراحی و چاپ کاتالوگ شرکت ایران‌ترانسفورماتور
با گلاسه 200 گرم
چاپ 4 رنگ افست اختصاصی
سال انجام پروژه 1393
.
.
.
.
.
.
.

کاتالوگ ایران‌ترانسفو
کاتالوگ ایران‌ترانسفو