منوی اصلی - صفحه داخلی

اوراق اداری اندیشه داران صنعت

ابعاد :A4، پاکن نامه A5طراحی : توسط گروه طراحان تارکصحافی : پاکت سازی
تعداد صفحات : نوع چاپ : افست 4 رنگ- اختصاصیتیراژ : 2000 نسخه
جنس کاغذ :120 گرم تحریرروکش : -تجدید چاپ : -

.
.
.
.
.
..
.