گروه طراحان تارک

گروه طراحان تارک، در خرداد 1392 با مشارکت امیر زمانی و محسن حسن پور فعالیت خود را آغاز کرد تا بتواند پتانسیل قدرتمندی را در حوزه های گوناگون تبلیغاتی فراهم آورد. علی یزدانی نیز مدتی بعد به عنوان مدیر بازاریابی به این گروه ملحق شد، تا ارتباط مجموعه را با  این گروه با همگراکردن تخصص های متفاوتی که در طی سالها تجربه به دست آمده است، هدف خود را در خلق فضایی متفاوت برای آنان که به ایده های نو احتیاج دارند، تعریف نمود.

فعالیتهای تارک در سه بخش متفاوت تقسییم بندی میشوند:

عکاسی

گرافیک

طراحی وب سایت